Vyhodnocení veřejných zakázek za rok 2017

01.02.2018

Autor článku: AAA POPTÁVKA.CZ


Oslovili jsme našeho kolegu Bc. Vlastimila Marka, aby zhodnotil loňský rok napříč všemi sférami veřejných zakázek. Oddělení veřejných zakázek vede od října 2015, tudíž mohl srovnávat i vývoj mezi rokem 2016 a 2017. Zde Vám přinášíme celý článek.

„Podlimitní a nadlimitní zakázky hrály prim, zakázky malého rozsahu v klesají“

Veřejné zakázky se dělí podle velikosti do 3 základních typů - nadlimitní, podlimitní a zakázky malého rozsahu. Za rok 2017 AAA POPTÁVKA.CZ uveřejnila a rozeslala celkem 65 602 veřejných zakázek. Ve srovnání s rokem 2016 zaznamenaly zakázky malého rozsahu mírný pokles, a to 7%. Zatímco podlimitní (10%) a nadlimitní zakázky (46%) zaznamenaly v letošním roce nárůst. Možným zdůvodněním je stále rostoucí a dobře fungující ekonomika, kdy zadavatelé disponují větším množstvím finančních zdrojů, které investují do větších projektů ve formě hodnotnějších zakázek. Druhým faktorem mohla být hrozba konce e-tržišť, kdy zadavatelé raději vypisovali zakázky na komodity ve formě dlouhodobých smluv. I zavedené poplatků na e-tržištích po konci platnosti koncesní smlouvy mohly být další příčinou. Zajímavé je, že i přes značný nárůst těchto zakázek klesl celkový finanční objem zakázek za rok 2017 o 13% (celkem o 54 mld. Kč).

„Nejvíce se vypisovaly zakázky v Praze, nejméně na Karlovarsku“

V letech 2016 a 2017 bylo nejvíce veřejných zakázek vypsaných v hlavním městě. Ale v meziročním srovnání klesl celkový počet o 9% (1 169 veřejných zakázek). Ke změně nedošlo ani u druhého či třetího místa. Například Jihomoravský a Moravskoslezský kraj dosáhl téměř stejných či podobných hodnot jako v roce 2016. Nejméně se veřejné prostředky investovaly v Karlovarském kraji, kde celkový počet vypsaných zakázek ve srovnání s Prahou dosáhl necelých 14% (1 665 veřejných zakázek).

„Příchod NEN zamíchal kartami, v roce 2017 způsobil velkou migraci profilů zadavatelů“

V průběhu loňského roku měla začít další fáze elektronizace veřejných zakázek. Od 18. dubna 2017 vstoupila v platnost povinnost pro orgány státní moci vypisovat zakázky a přijímat nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému NEN. Od 1. července 2017 měl tento systém převzít funkcionality e-tržišť a povinnost zadávání vybraných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení. Usnesením vlády ze dne 21. června 2017 se povinné využívání tohoto systému odsunulo až na 1. července 2018 pro orgány státní moci a od října 2018 pro ostatní subjekty disponující veřejnými prostředky. Tyto události měly velký vliv na to, jakým způsobem byly zakázky uveřejňovány po zbytek roku 2017. Největší komerční elektronická tržiště zaznamenala úbytek aktivních profilů zadavatelů a celkový počet zakázek uveřejněných přes tato tržiště zaznamenal v porovnání s rokem 2016 úbytek o cca 25%.

srovnani-vz

Systém NEN oproti roku 2016 zaznamenal nárůst o 3 653 zakázek. Dosud je v NENu registrováno pouze 308 uživatelů, přičemž ve Věstníku veřejných zakázek jich na konci ledna 2018 bylo vedeno 19 000. Z toho lze vyvozovat, že zmíněný nárůst počtu zakázek je jen hrstka toho, co by v budoucnu prostřednictvím tohoto nástroje mělo být uveřejňováno.

Důvodem nízkého počtu uživatelů je zastaralost a nekompatibilita NENu (pouze pro IE11, MS Silverlight, atd.) a velice nízká uživatelská přívětivost (velice pomalý, neoptimalizovaný, složitý, komplikovaný a uživatelsky náročný systém).

Našly se ovšem i dvě platformy pro uveřejňování veřejných zakázek, které si v uplynulém loňském roce získaly oblibu velkého množství zadavatelů. Na první bylo oproti roku 2016 uveřejněno o 63% více veřejných zakázek a druhá měla nárůst počtu zakázek o 37%. Největšího poklesu počtu zakázek, kromě výše zmíněných tržišť, zaznamenaly úřední desky, weby jednotlivých zadavatelů a malé elektronické nástroje pro uveřejňování zakázek, a to o celkem 28%.

„Poradenství na vzestupu, nákup IT na sestupu?“

Z hlediska oboru se celková struktura počtu zakázek v loňském roce oproti letům minulým příliš nezměnila. Největšího rozdílu došlo u zakázek týkajících se počítačů a poradenství.

V oblasti počítačů se v roce 2016 vypsalo 5 167 zakázek, v roce 2017 o 13% méně. Z hlediska celkového objemu však ke snížení investic do této oblasti nedošlo, naopak celkový objem za rok 2017 byl o 450 mil. Kč vyšší.

Zajímavá a zároveň velice obdobná situace nastala u poradenství. To oproti roku 2016 v loňském roce zaznamenalo nárůst celkového počtu zakázek o 43%, ale v roce 2016 byl celkový finanční objem zakázek o 557 mil. Kč vyšší.

„Je AAA POPTÁVKA.CZ stále tahounem ve zprostředkování informací o veřejných zakázkách?“

AAA POPTÁVKA.CZ byla úplně prvním poskytovatelem této služby a i nadále se těšíme nejvýznamnějšímu postavení na trhu. Informace o veřejných zakázkách poskytujeme již od roku 2009 a od té doby disponujeme největší databází zdrojů, odkud lze veškeré informace o veřejných zakázkách čerpat. I přes výsledky loňského roku, kdy celkový počet zakázek uveřejněných mimo elektronická tržiště či profily mírně klesl, lze prostřednictvím této databáze získat nejvyššího relevantního počtu veřejných zakázek odpovídající kvalitě.

V průběhu let vznikla celá řada konkurenčních serverů, které poskytují podobnou službu. Jak jsme již dříve uvedli, naší základní myšlenkou je kvalita, ne kvantita. Nezveřejňujeme dělené zakázky do částí, ale uveřejňujeme je jako jednu centrální zakázku. Nerozesíláme zakázky, jejichž průběh neodpovídá standardním typům (otevřené, užší řízení, elektronická aukce). Poskytujeme pouze informace o těch zakázkách, kde dodavatelé mají dostatek času vypracovat nabídku, přihlásit se do výběrového řízení, dotazovat se nebo přihlásit a účastnit se prohlídky místa plnění. Toto jsou základní principy, na kterých stavíme výše zmíněnou kvalitu. Dalším naším výsadním postavením oproti konkurenci je komplexnost. V průběhu zadávacího řízení se mohou uchazeči dotazovat zadavatele na určité nejasnosti, popřípadě zadavatel sám může některé nejasné informace k zakázce upravit. Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) poskytujeme již od roku 2016 a jen za loňský rok jsme jich rozeslali více než 12 000.