Nápověda k veřejným zakázkám

Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo stavebních prací. Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Obsah

 1. Zadavatelem Veřejné zakázky může být
 2. Předmětem veřejné zakázky může být
 3. Veřejné zakázky se dělí podle předpokládané hodnoty plnění na
 4. Druhy zadávacího řízení jsou
 5. Zasílání veřejných zakázek pro registrované dodavatele
 6. Jak získat veřejnou zakázku?
 7. Zadání veřejné zakázky

Zadavatelem Veřejné zakázky může být:

Veřejný zadavatel:

Česká republika a její činitelé, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (obce, národní park…), jiná právnická osoba pokud byla založena za účelem uspokojení potřeb veřejného zájmu nebo je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána.

Dotovaný zadavatel:

Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % peněžními prostředky veřejného zadavatele.

Sektorový zadavatel:

Osoba vykonávající některou z relevantních činností, na základě výhradního práva nebo na nad touto osobou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv, který uplatňuje v případě že, disponuje většinou hlasovacích práv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním , správním , dozorčím či kontrolním orgánu.

Centrální zadavatel:

Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, spočívající v tom, že pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet jiných zadavatelů. Před zahájením centralizovaného zadávání jsou zadavatelé a centrální zadavatel povinni uzavřít písemnou smlouvu, v níž se upraví svá vzájemná práva a povinnosti.

Předmětem veřejné zakázky může být:

Veřejná zakázka na dodávky:

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci.

Veřejná zakázka na stavební práce:

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka jejímž předmětem je provedení stavebních prací či zhotovení stavby.

Veřejná zakázky na služby:

Veřejnou zakázkou na služby je ta zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce.

Veřejné zakázky se dělí podle předpokládané hodnoty plnění na:

Veřejná zakázka nadlimitní

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota odpovídá nejméně finančnímu limitu:

 1. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně ve výši 3.395.000,- Kč u veřejného zadavatele ČR a státních příspěvkových organizací
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně ve výši 5.244.000,- Kč u veřejného zadavatele územního samosprávního celku a jiné právnické osoby
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně ve výši 10.489.000,- Kč u sektorového zadavatele
 2. nadlimitní veřejná zakázka na služby
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně 3.395.000,- Kč u veřejného zadavatele ČR a státních příspěvkových organizací
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně 5.244.000,- Kč u veřejného zadavatele územního správního celku, jiné právnické osoby a u veřejného zadavatele ČR a státních příspěvkových organizací pro služby uvedené v příloze 1 a 2
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně 10.489.000,- Kč u sektorového zadavatele
 3. nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
  • předpokládaná hodnota VZ minimálně 131.402.000,- Kč

Veřejná zakázka podlimitní

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě VZ na služby a dodávky minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH a v případě VZ na stavební práce minimálně 6.000.000,- Kč bez DPH a nedosáhne rovnajícího se nebo vyššího finančního limitu nadlimitní veřejné zakázky.

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě VZ na služby a dodávky finanční výše 2.000.000,- Kč bez DPH a v případě VZ na stavební práce finanční výše 6.000.000,- Kč bez DPH.

Druhy zadávacího řízení jsou:

 • Otevřené řízení
 • Užší řízení
 • Jednací řízení s uveřejněním
 • Jednací řízení bez uveřejnění
 • Soutěžní dialog
 • Zjednodušené podlimitní řízení

Zasílání veřejných zakázek pro registrované dodavatele

Zasílání veřejných zakázek na Váš e-mail je zcela zdarma. Stačí základní registrace v našem katalogu dodavatelů a ve Vašem profilu si nastavíte zasílání zakázek na e-mail. Nastavit si můžete libovolný počet oborů, ze kterých chcete veřejné zakázky zasílat, každý týden Vám zašleme souhrn zakázek, které jsou potenciální pro Vaši firmu. S nastavením Vám poradí naše péče o zákazníky +420 226 289 599 nebo e-mail: info@aaapoptavka.cz.

Jak získat veřejnou zakázku?

Základním bodem pro získání některé z velkého množství veřejných zakázek je nutnost splňovat podmínky účasti ve výběrovém řízení . Podmínky účasti ve výběrovém řízení jsou:

 • kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních a obchodních rejstřících
 • technická, ekonomická a finanční způsobilost

Nedílnou součástí je správně zpracovaná nabídka. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí nabídky jsou rovněž dokumenty požadované zákonem či zadavatelem. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou součástí nabídky rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanoví-li zadavatel jinak. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč musí podat nabídku písemně a ve lhůtě pro podání nabídek. Pro uchazeče je také důležité zjištění lhůty pro podání nabídky. Tuto lhůtu stanoví zadavatel podle druhu a charakteru veřejné zakázky.

Zadání veřejné zakázky

Zadavatel vybere z přijatých nabídek a napíše písemné rozhodnutí a pořadí uchazečů. Nabídka je posuzována podle hodnotících kritérií v nejčastějších případech je rozhodujícím kritériem nejnižší nabídková cena, ale i záruka a servisní podmínky bývají častým kritériem zadavatele.Využijte nabídek partnerských webů

Nebojte se na nás obrátit, rádi si přečteme Vaše názory.