Jaké změny přináší novela Zákona o veřejných zakázkách

Připravili jsme pro vás ucelený přehled podstatných změn týkajících se technické novely Zákona o veřejných zakázkách, která vstupuje v platnost od 1. ledna 2014.

Zásadní změny

Zvýšení současných limitů pro povinný postup podle ZVZ

zvýšení limitů pro povinný postup dle ZVZ – pro veřejné zakázky na stavební práce z 3 000 000 Kč bez DPH na 6 000 000 Kč bez DPH, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z 1 000 000 Kč bez DPH na 2 000 000 Kč bez DPH

Zavedení nového mechanismu, který umožní pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, že byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka

byl přijat nový mechanismus, který, za splnění daných podmínek, umožní i v případě, že bude opakovaně doručena pouze jedna nabídka, v zadávacím řízení pokračovat a zadat veřejnou zakázku

Zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí

zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí a souvisejícího vzdělávacího programu (tato osoba se měla od 1. 1. 2014 vyjadřovat k zadávacím podmínkám nadlimitních veřejných zakázek ještě před zahájením zadávacího řízení a měla být dále také členem hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek)

Další změny vyplývající z novely ZVZ

 • zrušení povinnosti vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k zadávacím podmínkám u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (osoba s odbornou způsobilostí však musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce členem hodnotící komise)
 • umožnění dodatečného prokázání splnění kvalifikace - skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat až po uplynutí lhůty pro podání nabídek (pokud bude kvalifikace prokazována dodatečně v souladu s § 59 ZVZ)
 • povinnost poskytnout ÚOHS zadávací dokumentaci včetně dodatečných informací v elektronické podobě (vymezen nový správní delikt vyplývající z nedodržení této povinnosti včetně stanovení výše pokuty)
 • zrušení povinnosti uveřejnit předběžné oznámení u opakovaného zadávacího řízení
 • zrušení zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který by vymezoval komodity povinně zadávaná za využití elektronické aukce
 • povinnost uveřejnit textovou část zadávací dokumentace, v případě zadávání zakázek v užším řízení či jednacím řízení s uveřejněním, spolu s odesláním výzvy k podání nabídek
 • odložení povinnosti zařadit do hodnotící komise u významné veřejné zakázky osobu vedenou v seznamu hodnotitelů
 • upraveno zákonné zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, a to ve vztahu k zapisování do seznamu hodnotitelů
 • odložení povinnosti předložit vládě oponentní posudky v případě zadávání významné veřejné zakázky
 • povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy
 • prodloužení lhůty, ve které je zadavatel povinen odeslat ÚOHS své vyjádření k obdrženému návrhu, na 10 kalendářních dnů
 • počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí ÚOHS podmíněn více okolnostmi
 • 114 odst. 7 ZVZ)
 • zrušení možnosti nahlížení do nabídek uchazečů, které jsou součástí spisu u ÚOHS
 • zrušení povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH