Obchodní podmínky

Tyto Zvláštní obchodní podmínky produktu AAA Poptávka (dále také jen „Podmínky“) upravují vedle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti MAFRA, a.s., dostupných na www.mafra.cz/vop, smluvní vztahy mezi obchodní společností MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Provozovatel“) a uživateli (zejména poptávajícími nebo dodavateli) poptávkového serveru www.aaapoptavka.cz (dále jen „Server“).

1. Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“), možnost registrovat se do systému AAApoptávka.cz a zvolit si tarif pro využívání zpoplatněných služeb. Dodavatel si může vybrat plnění dle následující nabídky:

Server dále umožňuje poptávajícímu subjektu (fyzická nebo právnická osoba, která poptává zboží nebo služby, dále jen „Poptávající“ a hledá pro svou poptávku vhodného Dodavatele) zadat svou poptávku do systému, a to ZCELA ZDARMA. Tato poptávka bude po zkontrolování administrátorem Serveru rozeslána vhodným Dodavatelům a Poptávající tak získá nabídky od těchto dodavatelů. Bližší podmínky této služby jsou popsány v bodě 13 těchto Podmínek.

2. Pravidla pro registraci Dodavatele

2.1 Registrace Dodavatele bude provedena:

2.2 Dodavatel je při registraci povinen řádně a pravdivě uvést povinné údaje o sobě (název subjektu, kontaktní adresa, identifikační číslo, kontaktní osoba apod.) Provedením registrace Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím potvrzuje, že se seznámil s obsahem internetové stránky www.aaapoptavka.cz a s principem fungování těchto služeb a že s nimi bez výhrad souhlasí. V době registrace musí mít Dodavatel identifikační číslo IČ platné (dle obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku) a aktivní (nemá ukončenou nebo přerušenou činnost).

2.3 Dodavatel si pro registraci do systému sám vybírá službu ve formě tarifních balíčků. Při registraci si sám volí obory, které odpovídají oboru jeho činnosti. Dodavatel vyplněním registrace a odesláním objednávky uzavírá smlouvu s Provozovatelem. Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů a služeb může být pověřeným pracovníkem Provozovatele upraven a Dodavateli zaslán k autorizaci. Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu Dodavatelů na Serveru.

2.4 Dodavatel je povinen informovat Provozovatele o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Dodavatele.

2.5 Po vyplnění registračního formuláře obdrží Dodavatel od Provozovatele přístupové údaje do administračního rozhraní AAApoptávka.cz na e-mail, který uvedl při registraci. Dodavateli v případě zvolení zpoplatněného tarifu je zaslána zálohová faktura pro úhradu služby dle zvoleného tarifu. Služba je aktivována uhrazením předepsané platby na účet provozovatele, nejpozději však do 3 dnů od data uhrazení platby na účet provozovatele. Po uhrazení zálohové faktury je poslán dodavateli daňový doklad elektronicky a poštou na adresu uvedenou při registraci.

Dodavatel, kterému Provozovatel poskytl přístup do svého on-line rozhraní, se zavazuje nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní, chránit údaje o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat on-line rozhraní pro jiné účely, než účely podle uzavřené smlouvy s Provozovatelem. Provozovatel může v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní Dodavateli odebrat, omezit jej či změnit jeho heslo. Bude-li se tato situace zneužití údajů opakovat, bude Dodavateli služba Provozovatelem Serveru zrušena bez náhrady.

2.6 Dodavatel může využít službu pouze pro účely, k nimž je určena. Dodavatel není oprávněn využívat službu jiným způsobem, zejména za účelem monitoringu počtu poptávek či veřejných zakázek, sbírání kontaktů a jejich použití jinak než k zaslání nabídky poptávajícímu, k účelům konkurenčním vůči službě Provozovatele, k porušování právních předpisů anebo dobrých mravů, k jinému vytěžování databáze než pro svoje osobní účely, dalšímu šíření poptávek či jiných částí databáze Serveru a k jiným závadným účelům. Dodavatel není oprávněn zasílat Poptávajícím bez jejich souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy. V případě porušení těchto podmínek může Provozovatel ukončit registraci Dodavatele a ostatní placené i neplacené služby. Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz za placené služby.

2.7 Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci Dodavatele, či přerušit či omezit poskytování služby Dodavateli, který:

V takovém případě má Provozovatel právo smluvní vztah s Dodavatelem okamžitě ukončit a Dodavatel nemá nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.

3. Pravidla pro balíček služeb START

Balíček START může dodavatel objednat na serveru www.aaaapoptavka.cz, nebo prostřednictvím telefonního hovoru s pracovníkem Provozovatele. Součástí balíčků START je služba zasílání poptávek a veřejných zakázek na e-mail Dodavatele bez kontaktních údajů dle nastavených oborů a zápis do katalogu Dodavatelů na www.aaapoptavka.cz. Po vypršení zkušební doby zdarma nebo kdykoliv během této doby může Dodavatel přejít na placený tarif balíčků. Pokud tak neučiní, po uplynutí zkušební doby mu bude služba omezena.

3.1. Balíček START obsahuje free tarif na dobu 90 dní. Součástí balíčků je:

3.1.1 Zasílání poptávek od soukromých a firemních subjektů bez kontaktu na základě nastavení až 12 kategorií k zasílání na e-mail.

3.1.2 Zasílání veřejných zakázek bez kontaktů na základě nastavení až 12 kategorií k zasílání na e-mail.

3.1.3 Zápis do katalogu dodavatelů na AAApoptávka.cz

3.2 Práva a povinnosti při aktivaci balíčků START

3.2.1 Pro objednání služby je nutná nová registrace, popřípadě musí být Dodavatel již v systému registrován. Dodavatel si zvolí balíček START na serveru www.aaaapoptavka.cz, popřípadě mu bude služba spuštěna na základě souhlasu prostřednictvím telefonního hovoru. O aktivaci a deaktivaci služby bude Dodavatel informován na e-mail, který vyplnil při registraci. Dodavatel má právo si v rámci balíčků zvolit při registraci nebo kdykoliv ve svém administračním účtu až 12 kategorií pro zasílání poptávek a veřejných zakázek na e-mail.

3.2.2 Dodavatel má právo kdykoliv v průběhu aktivace balíčku START přejít na placenou verzi balíčků. Provést změnu tarifu může kdykoliv na stránkách Provozovatele, popřípadě telefonicky kontaktovat Provozovatele. Přechod z free tarifu na placenou verzi je možné po uhrazení faktury na vybranou placenou službu. Aktivace placené verze balíčků je započata po úhradě faktury za službu a připsání částky na účet Provozovatele bez náhrady nevyčerpané doby free tarifu.

3.2.3 Provozovatel má povinnost nejpozději do tří pracovních dní aktivovat služby, na které má Dodavatel právo dle příslušného balíčku. Provozovatel má možnost prodloužit zkušební dobu free tarifu na základě vlastního uvážení. Provozovatel má právo omezit využívání služby v případě porušení Obchodních podmínek či porušení podmínek v rozporu s použitím služby.

4. Práva a povinnosti balíčku POPTÁVKY

Balíček POPTÁVKY lze objednat samoobslužně na www.aaaapoptavka.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb, který je dostupný na www.aaaapoptavka.cz. K objednání balíčku POPTÁVKY je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavateli je balíček POPTÁVKY aktivován po úhradě faktury za službu a připsání částky na účet Provozovatele. V případě nové registrace jsou Dodavateli zaslány přístupové údaje do systému na jeho e-mail. O aktivaci a deaktivaci je dodavateli zaslán informační e-mail na údaje uvedené v registraci.

4.1. Aktivací balíčku POPTÁVKY získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček POPTÁVKY obsahuje:

4.2 Balíček POPTÁVKY má omezení na 30 zobrazení kontaktů na Poptávající za posledních 48 hodin na webu aaapoptávka.cz. Provozovatel má právo počet zobrazení zvýšit. Rozšíření je součástí balíčků POPTÁVKY + ZAKÁZKY a POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček. Dodavatel má právo zvolit si u balíčku POPTÁVKY 1 e-mail, na který mu budou ze serveru posílány nové poptávky.

4.3 Balíček POPTÁVKY má platnost 6 měsíců, 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele. Aktivace probíhá dnem úhrady služby na účet Provozovatele a končí vždy poslední den ve 23:59:59. Po uplynutí nebo kdykoliv během trvání služby balíčku POPTÁVKY si může Dodavatel balíček prodloužit na webu www.aaapoptavka.cz za ceny platné v ceníku služeb, popřípadě telefonicky kontaktovat Provozovatele. Objedná-li z webu prodloužení služby nebo jakoukoli jinou službu, nebo mu bude nabídnuto prodloužení prostřednictvím telefonického hovoru s Provozovatelem na základě jeho souhlasu, vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavatel má povinnost uhradit fakturu za objednanou službu do 7 dní od zaslání zálohové faktury. Po úhradě služby na účet Provozovatele je služba Dodavateli aktivována.

5. Práva a povinnosti pro balíček ZAKÁZKY

Balíček ZAKÁZKY lze objednat v samoobslužně na www.aaaapoptavka.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb, který je dostupný na www.aaaapoptavka.cz. Objednáním balíčku ZAKÁZKY je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavateli je balíček ZAKÁZKY aktivován po úhradě faktury za službu a připsání částky na účet Provozovatele. V případě nové registrace jsou Dodavateli po úhradě tarifu zaslány přístupové údaje do systému. O aktivaci a deaktivaci je Dodavateli zaslán informační e-mail na údaje uvedené v registraci.

5.1. Aktivací balíčku ZAKÁZKY získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček obsahuje:

5.2 Balíček ZAKÁZKY má omezení na 30 zobrazení kontaktů u veřejných zakázek za posledních 48 hodin na webu www.aaaapoptavka.cz. Provozovatel má právo počet zobrazení zvýšit. Rozšíření je součástí balíčků POPTÁVKY + ZAKÁZKY a POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček. Dodavatel má právo zvolit si 1 e-mail, na který mu budou ze serveru posílány nové veřejné zakázky.

5.3 Balíček ZAKÁZKY má platnost 6 měsíců, 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele. Aktivace probíhá dnem úhrady služby na účet Provozovatele a končí vždy poslední den ve 23:59:59. Po uplynutí nebo kdykoliv během trvání služby balíčku ZAKÁZKY si může Dodavatel balíček prodloužit na webu www.aaapoptavka.cz za ceny platné v ceníku služeb, popřípadě telefonicky kontaktovat Provozovatele. Objedná-li z webu prodloužení služby nebo jakoukoli jinou službu, nebo mu bude nabídnuto prodloužení prostřednictvím telefonického hovoru s Provozovatelem na základě jeho souhlasu, vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavatel má povinnost uhradit fakturu za objednanou službu do 7 dní od zaslání zálohové faktury. Po úhradě služby je služba Dodavateli aktivována.

6. Práva a povinnosti pro balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY

6.1. Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY lze objednat v samoobslužně na www.aaaapoptavka.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb, který je dostupný na www.aaaapoptavka.cz. Objednáním balíčku POPTÁVKY + ZAKÁZKY je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavateli je balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY aktivován po úhradě faktury za službu a připsání částky na účet Provozovatele. V případě nové registrace jsou Dodavateli po úhradě tarifu zaslány přístupové údaje do systému. O aktivaci a deaktivaci je Dodavateli zaslán informační e-mail na údaje uvedené v registraci.

6.2. Aktivací balíčku POPTÁVKY + ZAKÁZKY získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček obsahuje:

6.3 Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY má rozšířené nastavení až na 100 zobrazení kontaktů u poptávek a veřejných zakázek za posledních 48 hodin. Dodavatel má právo zvolit si 2 e-maily, na které mu budou ze serveru posílány nové poptávky a veřejné zakázky.

6.4 Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY má platnost 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele. Aktivace probíhá dnem úhrady služby na účet Provozovatele a končí vždy poslední den ve 23:59:59. Po uplynutí nebo kdykoliv během trvání služby balíčku POPTÁVKY + ZAKÁZKY si může Dodavatel balíček prodloužit na webu www.aaapoptavka.cz za ceny platné v ceníku služeb, popřípadě telefonicky kontaktovat Provozovatele. Objedná-li z webu prodloužení služby nebo jakoukoli jinou službu, nebo mu bude nabídnuto prodloužení prostřednictvím telefonického hovoru s Provozovatelem na základě jeho souhlasu, vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavatel má povinnost uhradit fakturu za objednanou službu do 7 dní od zaslání zálohové faktury. Po úhradě služby je služba Dodavateli aktivována.

7. Práva a povinnosti pro balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček

7.1. Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček lze objednat v samoobslužně na www.aaaapoptavka.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb, který je dostupný na www.aaaapoptavka.cz. Pro objednání balíčku je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavateli je balíček aktivován po úhradě faktury za službu a připsání částky na účet Provozovatele. V případě nové registrace jsou Dodavateli po úhradě tarifu zaslány přístupové údaje do systému. O aktivaci a deaktivaci je Dodavateli zaslán informační e-mail na údaje uvedené v registraci.

7.2. Aktivací balíčku POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček obsahuje:

7.3 Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček má rozšířené nastavení až na 100 zobrazení kontaktů u poptávek a veřejných zakázek za posledních 48 hodin. Dodavatel má právo zvolit si 2 e-maily, na které mu budou ze serveru posílány nové poptávky a veřejné zakázky.

7.4 Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY + Mediální balíček má platnost 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele. Aktivace probíhá dnem úhrady služby na účet Provozovatele a končí vždy poslední den ve 23:59:59. Po uplynutí nebo kdykoliv během trvání služby si může Dodavatel balíček prodloužit na webu www.aaapoptavka.cz za ceny platné v ceníku služeb, popřípadě telefonicky kontaktovat Provozovatele. Objedná-li z webu prodloužení služby nebo jakoukoli jinou službu, nebo mu bude nabídnuto prodloužení prostřednictvím telefonického hovoru s Provozovatelem na základě jeho souhlasu, vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Dodavatel má povinnost uhradit fakturu za objednanou službu do 7 dní od zaslání zálohové faktury. Po úhradě služby je služba Dodavateli aktivována.

8. Jednorázové kontakty na poptávající

8.1 Službu může registrovaný Dodavatel objednat telefonicky na kontaktním čísle Provozovatele nebo na základě telefonického kontaktu obchodníků Provozovatele.

Služba je aktivována uhrazením předepsané platby na účet Provozovatele. Služba nabízí volný přístup ke kontaktním údajům zadavatelů poptávek dle vybraných oborů/kategorií. Jednorázové kontakty je nutné vyčerpat do 6 měsíců od aktivace služby. Po uplynutí doby budou zbylé kontakty smazány bez náhrady nedočerpaných kontaktů. Služba je omezena na 30 zobrazení kontaktů na poptávající za posledních 48 hodin - po domluvě lze toto číslo zvýšit. Rozšíření je placenou službou.

9. Obecná pravidla a povinnosti k tarifům služeb

9.1 Provozovatel zprostředkovává kontakt na zadavatele poptávky nebo veřejné zakázky. Nemůže však garantovat, že Poptávka nebo Veřejná zakázka bude realizována.

9.2 Provozovatel má právo zasílat Dodavateli poptávky a veřejné zakázky z oborů vybraných Dodavatelem při registraci nebo v nastavení svého uživatelského účtu po přihlášení Dodavatele na Server.

9.3 Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) ani veřejné zakázky obdržené na email nesmí Dodavatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel na email obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Poptávajícího, zaslání nabídky Poptávajícímu a navázání spolupráce s Poptávajícím. V případě, že Dodavatel použije zaslané poptávky v rozporu s ustanovením předchozích vět tohoto bodu Podmínek, zavazuje se zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou takto užitou jednotlivou poptávku. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží písemnou výzvu Provozovatele k jejímu uhrazení. Provozovatel si v takovém případě vyhrazuje právo ihned ukončit registraci Dodavatele a ukončit služby objednané a uhrazené Dodavatelem bez nároku na vrácení peněz.

9.4 Za uhrazenou platbu je považována taková, které je uhrazena v plné výši v Předpisu pro úhradu, na správný účet Provozovatele 1218942011/0100 vedený u Komerční banky, a.s. a pod úplným a správným variabilním symbolem uvedeným v Předpisu pro úhradu.

9.5 Služba bude aktivní do 3 pracovních dní od připsání platby. Služba bude aktivována na dobu, na kterou byla služba dle tarifů zakoupena. V případě úhrady služby během doby splatnosti zálohové faktury tj. do 8 pracovních dní po připsání platby na účet Provozovatele bude Dodavateli odeslán Řádný daňový doklad na korespondenční adresu Dodavatele.

PRAVIDLA PRO REKLAMNÍ FORMÁTY A PREZENTACI DODAVATELE NA SERVERU AAAPOPTÁVKA.CZ

10. Pravidla pro Firemní zápis do katalogu dodavatelů

10.1 Zápis do katalogu dodavatelů je součástí placených tarifů na AAApoptávka.cz. Dodavatel, jenž využívá zkušební tarif START má aktivovaný firemní zápis v katalogu dodavatelů na serveru po dobu testovací verze zdarma. Po ukončení testovací verze mu bude zápis blokován a bude umožněno Dodavateli přejít na placenou službu. Firemní zápis do katalogu umožňuje Dodavateli umístit profil jeho firmy do katalogu dodavatelů a prezentaci produktů v katalogu produktů na AAApoptávka.cz. Dodavatel má možnost objednat si rozšíření služby Zápisu do katalogu. Tato služba se nazývá Firemní zápis PROFI a lze ji objednat telefonicky nebo e-mailem u Provozovatele. Cena Firemního zápisu PROFI je fixně stanovena částkou 1 999 Kč bez DPH na 1 rok.

10.2 Součástí Firemního zápisu v katalogu dodavatele a Firemního zápisu PROFI je možnost vkládání získaných a schválených referencí od Poptávajícího na stránky AAApoptávka.cz. Dodavatel, jenž nevyužívá žádný z tarifů služeb nebo nemá objednaný Firemní zápis PROFI, nemůže zveřejňovat reference na serveru provozovatele.

10.3 Práva a povinnosti Dodavatele u zápisu do katalogu dodavatele

10.3.1 Dodavatel si volí kategorie pro zařazení Firemního zápisu při registraci do systému a volbě tarifu. Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů může být pověřeným pracovníkem Provozovatele upraven a Dodavateli zaslán k autorizaci. Dodavatel souhlasí, že Firemní zápis se řídí pravidly prezentace Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo Provozovatele podle bodu 12 těchto Obchodních podmínek.

10.4 Práva a povinnosti Provozovatele u zápisu do katalogu dodavatele

Provozovatel má povinnost zveřejnit Firemní zápis Dodavatele neprodleně po uhrazení balíčku nebo po uhrazení služby Firemní zápis PROFI, nejpozději však do 3 pracovních dní od úhrady služby. Provozovatel má právo smazat firemní profil dodavatelů podle bodu 2.7) těchto OP.

11. Pravidla pro reklamní formát Sponzorovaný odkaz v katalogu dodavatelů

11.1 Sponzorovaný odkaz do kategorie si může objednat Dodavatel ve třech pozicích ve vybraných kategoriích v administraci svého účtu. Ceny jsou platné v závislosti na vybrané kategorii a pozici. Sponzorovaný odkaz do katalogu lze objednat pouze v případě, že má Dodavatel aktivovaný balíček služeb nebo aktivní Firemní zápis PROFI.

11.2 Dodavatelé objednáním této Služby berou na vědomí, že od okamžiku potvrzení a odsouhlasení objednávky se uzavírá smlouva mezi Provozovatelem a Dodavatelem. Provozovatel má nárok na úhradu částky za plnění dle zvoleného období v objednávce. Dodavatel má povinnost uhradit fakturu za objednanou službu do 7 dní od zaslání zálohové faktury.

12. Pravidla pro reklamní formát TIP AAApoptávka.cz

12.1 TIP na AAApoptávka.cz si může objednat Dodavatel na období 1,2 a 3 kalendářní měsíce. Službu nelze objednat od poloviny kalendářního měsíce. Období prezentace začíná vždy 1. dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy posledním dnem kalendářního měsíce. V rámci služby „TIP AAAPOPTÁVKA.CZ“ je Dodavateli umožněno prezentovat se na Serveru provozovatele prostřednictvím loga o velikosti 80 x 60 px s omezením do 30 kb velikosti, nadpisem o maximálním počtu znaků 20 vč. mezer a textovým popiskem o minimálním rozsahu 40 znaků vč. mezer a maximálním rozsahu 90 znaků vč. mezer. Uživatel, jenž klikne na reklamní formát Dodavatele bude přesměrovaný přímo na webové stránky Dodavatele, v případě absence webových stránek Dodavatele, je možné Službu „TIP AAAPOPTÁVKA.CZ“ směrovat na Firemní zápis v katalogu dodavatelů na serveru Provozovatele.

12.2 Dodavatelé objednáním této Služby berou na vědomí, že od okamžiku potvrzení a odsouhlasení objednávky se uzavírá smlouva mezi Provozovatelem a Dodavatelem. Provozovatel má nárok na vyplacení částky za plnění dle zvoleného období v objednávce. Dodavatel má povinnost uhradit fakturu za objednanou službu do 7 dní od zaslání faktury.

12.3 Dodavatel je povinen dodat podklady dle specifikace prezentace výše nejpozději 3 pracovní dny před samotným spuštěním Služby. V případě, že v dané lhůtě nebudou podklady v elektronické podobě doručeny Provozovateli, je Provozovatel oprávněn využít jako podklady k prezentaci veřejně dostupné informace o Dodavateli a jeho službách.

12.4 Provozovatel má právo použít podklady na serveru AAApoptávka.cz bez souhlasu Dodavatele, pokud se Dodavatel nevyjádří ve lhůtě stanovené v objednávce pro nasazení reklamního formátu TIP.

13. Pravidla prezentace Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo Provozovatele

13.1 Provozovatel umožní prezentaci Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo formou jiných produktů Provozovatele. Grafické a textové podklady autorizuje Dodavatel a musí velikostí a typem souboru odpovídat požadavkům reklamního formátu. Provozovatel si vyhrazuje právo podklady nepřijmout. V případě nedodání reklamních podkladů nebo pozdního dodání podkladů neodpovídá Provozovatel za jakoukoliv škodu.

13.2 Dodavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Dodavatel se zavazuje, že reklama předaná Provozovateli k šíření a podklady pro ni nebudou v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce). Objednatel se zavazuje, že pokud Provozovateli vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

13.3 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout či (po)zastavit šíření reklamy, případně její části, či od smlouvy odstoupit:

Nárok Provozovatele na úhradu ceny není ve výše uvedených případech dotčen. Po spuštění služby nelze uplatňovat reklamaci na straně Provozovatele.

14. Pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími

14.1 Těmito pravidly se řídí Poptávající a odesláním poptávky s nimi bez výhrad souhlasí. Poptávka musí mít řádně vyplněné pravdivé kontaktní údaje a popis. Popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Poptávající nesmí do systému vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení vhodného Dodavatele pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s Dodavatelem. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských serverech Provozovatele.

14.2 Poptávající souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli Serveru a jeho spolupracujícím firmám, zejména Dodavatelům. Poptávající souhlasí s odesláním informací uvedených v poptávce na emaily a případně adresy Dodavatelů. Poptávající souhlasí s tím, že mu mohou chodit na email nabídky od Dodavatelů, tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Dodavatelů a Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel Serveru má právo zasílat Poptávajícím na email zprávy s novinkami Serveru nebo Provozovatele, s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.

14.3 Provozovatel má právo údaje uvedené Poptávajícím v poptávce zveřejnit na Serveru a rozeslat poptávku vhodným Dodavatelům

14.4 Provozovatel má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Serveru, nerozeslat Dodavatelům a odmítnout poptávky:

14.5 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky od Dodavatelů, které díky Serveru obdrží Poptávající.

14.6 Provozovatel má právo odmítnout a nerozeslat Dodavatelům poptávky, které jsou nižší cenové kategorie, řádově v jednotkách tis. Kč, např. poptávky po spotřebním zboží, jeden šroubek do auta apod. Provozovatel se snaží, aby poptávky byly věrohodné a zároveň pro Dodavatele atraktivní.

14.7 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v podmínkách, službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny, a to i bez předchozího upozornění.

15. Pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími

15.1 Provozovatel tímto informuje každého Poptávajícího a každého Dodavatele – fyzickou osobu, který mu poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že Poptávající či Dodavatel má právo přístupu k nim, a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

15.2 Poptávající a Dodavatelé souhlasí s tím, že Provozovatel shromažďuje jejich osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále v písemné nebo emailové podobě, v rozsahu zejména jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje, název společnosti. Dodavatelé a Poptávající souhlasí s tím, že poskytnuté údaje budou zveřejněny na Serveru Provozovatele. Poskytnuté údaje jsou shromažďovány zejména za účelem zprostředkování poptávek a veřejných zakázek mezi Dodavateli a Poptávajícími. Objednavatelé i Poptávající tímto souhlasí s nahráváním všech telefonních hovorů, jejichž záznamy jsou pořizovány za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby. Na písemnou žádost Poptávajícího či Dodavatele poskytne Provozovatel k takto uchovávaným záznamům Dodavateli či Poptávajícímu přístup.

15.3 Uzavřením smlouvy, registrací, či zadáním poptávky každý Poptávající a Dodavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou Provozovatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Provozovatele, osob s ním tvořících holding a jejich zákazníků (třetích osob). Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Provozovatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak. Toto oprávnění Provozovatele zánikem smlouvy nezaniká, Dodavatel či Poptávající jsou však oprávněni příslušný souhlas kdykoliv odvolat.

16. Pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími

16.1 Jakékoliv reklamní nabídky Provozovatele ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.

16.2 Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Dodavatele (zejména neobdržení poptávky/veřejné zakázky či chybnými údaji v nich) nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

16.4 Provozovatel v žádném případě neručí za smluvní vztah mezi Poptávajícími a Dodavateli, jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, kdy může vzniknout škoda Dodavateli nelze vymáhat po Provozovateli tohoto poptávkového severu. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Dodavatele či vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Dodavatel či Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Serveru je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Dodavatele; současně může Provozovatel na Poptávajícím či Dodavateli vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Serveru), kterou Poptávající či Dodavatel svým jednáním způsobil. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Dodavatel svým jednáním způsobil.

16.4 Provozovatel Serveru monitoruje podrobně všechny pohyby všech uživatelů, Poptávajících a Dodavatelů na Serveru a v případě porušení těchto podmínek si Provozovatel Serveru vyhrazuje právo zveřejnit seznam těchto Dodavatelů a jejich emailových adres.

16.5 Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Dodavatel svým jednáním způsobil.

16.6 Dodavatel uskutečněním registrace souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

16.7 Provozovatel může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to i bez předchozího upozornění. Každý Dodavatel má právo a možnost odmítnout změnu podstatnějšího charakteru provedenou Provozovatelem v těchto podmínkách tím, že na email info@aaapoptavka.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o smazání své firmy z databáze Serveru, kde do obsahu zprávy uvede své IČ, Název firmy a Heslo do účtu na Serveru pro přihlášení a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí změny podmínek pro dodavatele“. Provozovatel Serveru vyřídí tuto žádost Dodavatele tím, že do 30ti dní od obdržení emailu vymaže daného Dodavatele ze Serveru.

16.8 Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Sjednává se prodloužení subjektivní promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé mezi smluvními stranami ze 3 na 4 roky; to neplatí pro pohledávky na náhradu škody.

16.9 Obě smluvní strany sjednávají, že částka, kterou Provozovatel uhradí Dodavateli na náhradu škody či jiné újmy vzniklé Dodavateli z porušení této smlouvy či jinak v souvislosti s touto smlouvou, je omezena nejvýše na částku, již Provozovatel obdržel od Dodavatele jako úplatu z této smlouvy, a nebude-li příslušná smlouva úplatná, na částku 50,- Kč. Ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb. tím není dotčeno.

16.10 Pokud by u Dodavatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či jinou odpovědnost Provozovatele za daňové povinnosti Dodavatele, je Dodavatel povinen o takových skutečnostech Provozovatele bezodkladně písemně informovat.

16.11 Smluvní strany výslovně ujednávají, že Provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i pro případ, kdy Dodavatel bude v prodlení se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči Provozovateli.

16.12 Dodavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s Provozovatelem ho neopravňuje k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu Provozovatele nebo jiným obdobným způsobem.

16.13 Provozovatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Dodavatele opakovaně či hrubým způsobem v rozporu s Podmínkami, zákonem či dobrými mravy. Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi; možnost sjednání doby, po kterou není možné smlouvy vypovědět, není tímto ujednáním dotčena.

16.14 Provozovatel má právo v případě neplacené služby rozsah poskytovaných služeb kdykoliv omezit, službu přerušit či ji zrušit, aniž by o tom informoval Poptávající či Dodavatele.

16.15 K řádné funkčnosti služeb poskytovaných na serveru www.aaapoptavka.cz je třeba povolit používání cookies.

16.16 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem se řídí českým právem s vyloučením norem kolizních.

16.17 U Dodavatelů, kteří využívají placených produktů na Serveru Provozovateke sjednaných před vydáním těchto změněných Podmínek, platí dosavadní Zvláštní obchodní podmínky produktu AAA Poptávka, nedohodnou-li se strany jinak.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 8.11.2016