Informace k veřejným zakázkám

Vytváříme pro Vás rozsáhlou databázi veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek z celé ČR. Každý den procházíme úřední nástěnky úřadů, nemocnic i těch nejmenších obcí, hledáme vypsané zakázky a publikujeme na našem webu. Na jednom místě proto najdete přehled uveřejněných veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek. S námi Vám žádná obchodní příležitost neunikne.

Co je to veřejná zakázka?

Veřejná zakázka je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo stavebních prací. Veřejné zakázky se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jaké existují druhy veřejných zakázek?

Veřejné zakázky se dělí především podle předpokládané hodnoty zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky.

Veřejné zakázky na dodávky a služby Veřejné zakázky na stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
od (včetně) do od (včetně) do
Veřejná zakázka malého rozsahu 0 2 000 000 0 6 000 000
Podlimitní veřejná zakázka 2 000 000 3 686 000 6 000 000 142 668 000
Nadlimitní veřejná zakázka 3 868 000 neurčeno 142 668 000 neurčeno

Jaké jsou druhy zadávacího řízení?

  • Otevřené řízení
  • Užší řízení
  • Jednací řízení s uveřejněním
  • Jednací řízení bez uveřejnění
  • Soutěžní dialog
  • Zjednodušené podlimitní řízení

Kdo je zadavatelem veřejné zakázky?

Veřejný zadavatel

Česká republika a její činitelé, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (obce, národní park…), jiná právnická osoba pokud byla založena za účelem uspokojení potřeb veřejného zájmu nebo je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána.

Dotovaný zadavatel

Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % peněžními prostředky veřejného zadavatele.

Sektorový zadavatel

Osoba vykonávající některou z činností, na základě výhradního práva nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv, který uplatňuje v případě, že disponuje většinou hlasovacích práv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Centrální zadavatel

Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby jež jsou předmětem veřejných zakázek.

Jak získat veřejnou zakázku?

Základním bodem pro získání některé z velkého množství veřejných zakázek je nutnost splňovat podmínky účasti ve výběrovém řízení . Podmínky účasti ve výběrovém řízení jsou:

  • kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních a obchodních rejstřících
  • technická, ekonomická a finanční způsobilost

Nedílnou součástí je správně zpracovaná nabídka. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Součástí nabídky jsou rovněž dokumenty požadované zákonem či zadavatelem. V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou součástí nabídky rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanoví-li zadavatel jinak. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku a nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Uchazeč musí podat nabídku písemně a ve lhůtě pro podání nabídek. Pro uchazeče je také důležité zjištění lhůty pro podání nabídky. Tuto lhůtu stanoví zadavatel podle druhu a charakteru veřejné zakázky.

Jakým způsobem najít veřejnou zakázku na AAApoptávka.cz?

K nalezení veřejných zakázek vedou dvě cesty:

  • Vyhledání v katalogu zakázek
  • Zasláním na e-mail

Pro zasílání na e-mail je třeba se registrovat a nastavit svůj profil. Následně Vám budeme na Váš e-mail zasílat veřejné zakázky, které Vás zajímají.