Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Při registraci Provozovatel důrazně doporučuje používat unikátní a dostatečné silné heslo odlišné od hesel používaných registrující osobou do jiných systémů.

Poptávky a kontaktní údaje týkající se Poptávajícího jsou používány pro účely zveřejnění a poskytnutí Dodavatelům jednorázově, tedy zejména zaslány Dodavatelům a zobrazeny na Serveru Dodavatelům po výše uvedenou dobu, nicméně tyto údaje společně s dalšími údaji o Poptávajícím získanými Provozovatelem (údaje o chování Poptávajícího v rámci služby či údaje o požadavcích Poptávajícího vůči Provozovateli) jsou i nadále Provozovatelem zpracovávány archivovány za účelem dokladování plnění vůči Poptávajícím a Dodavatelům, ochrany práv Provozovatele, zlepšování služeb Provozovatele vč. statistických účelů, a kontroly fungování počítačového systému Provozovatele a jeho bezpečnosti a plnění právních povinností Provozovatele a to po dobu trvání registrace/smlouvy a přiměřenou dobu poté (v návaznosti na skončení promlčecí doby). Poptávky v podobě, která neumožní identifikaci Poptávajícího, mohou být zveřejňovány Provozovatelem bez časového omezení.

Údaje uvedené v katalogu dodavatelů mohou být dále rozšiřovány o veřejně dostupné údaje Dodavatele anebo reakce jeho zákazníků. Doba zveřejnění údajů v katalogu dodavatelů není omezena, nestanoví-li Provozovatel jinak. Dodavatel však může kdykoliv požádat o vypuštění jeho údajů z katalogu.

Údaje týkající se Dodavatele, vč. registračních, jsou užívány způsobem určeným těmito Podmínkami, tedy k poskytování služby AAApoptavka.cz a dále za účelem ochrany práv Provozovatele a třetích osob, zlepšování služeb Provozovatele vč. statistických účelů, a kontroly fungování počítačového systému Provozovatele a jeho bezpečnosti a plnění právních povinností Provozovatele a jsou uchovávány po dobu trvání registrace/smlouvy a po přiměřenou dobu poté (obvykle v návaznosti na skončení promlčecí doby, resp. dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména upravujícími vedení účetnictví).

Provozovatel vedle údajů, jež mu Poptávající anebo Dodavatel přímo poskytnou nebo jež získá v rámci komunikace s nimi, může dále zpracovávat tyto údaje: IP adresy zadání poptávky a jejích změn nebo požadavků Dodavatele či Poptávajícího nebo jiných kroků, jež tyto osoby provedly na Serveru nebo telefonní čísla či e-mailové adresy, z nichž byly provedeny a čas jejich uskutečnění a obsah změn. a to za účelem dokladování plnění vůči Dodavatelům a Poptávajícím, ochrany práv Provozovatele, zlepšování služeb Provozovatele a kontroly fungování počítačového systému Provozovatele a jeho zabezpečení. Tyto údaje jsou uchovávány po přiměřenou dobu s ohledem na jejich účel (v návaznosti na skončení promlčecí doby). U registrovaných osob či platících zákazníků se tyto údaje uchovávají po dobu registrace (trvání smlouvy) a po přiměřenou dobu po jejím zániku (v návaznosti na skončení promlčecí doby a zákonné lhůty po uchovávání takových údajů, např. pro vedení účetnictví či dokládání poskytnutých souhlasů).

Získávané údaje jsou dále v přiměřeném rozsahu používány pro marketingové účely (pro zasílání obchodních sdělení a zobrazování reklamy na webu).

Právní základ zpracování. Právním základem zpracování osobních údajů je poskytování služby informační společnosti AAApoptavka.cz (tedy plnění smlouvy), oprávněné zájmy Provozovatele a třetích osob (Dodavatelů a Poptávajících) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

2. Poptávající a Dodavatelé berou dále na vědomí, že Provozovatel shromažďuje jejich osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů svého call centra a to za účelem dokladování uzavření, změny a plnění smlouvy, servisní činnosti v rámci poskytované služby, ochrany práv Provozovatele a kontroly plnění povinností ze strany spolupracovníků Provozovatele. Tyto nahrávky jsou uchovávány obvykle po stejnou dobu, jako je uvedeno výše u ostatních údajů.

3. Pro využívání cookies a dalších podobných identifikátorů na Serveru a dalších webových stránkách Provozovatele platí dále obecné zásady Provozovatele pro nakládání s osobními údaji.

4. Osobní údaje Provozovatel zpracovává ve svých počítačových systémech, případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů. Další zpracování osobních údajů může probíhat v rámci údajů zadaných při recenzích apod., pečlivě si proto prosím přečtěte jejich pravidla. Pro výkon svých práv mohou Poptávající a Dodavatelé využít e-mailový kontakt info@aaapoptavka.cz.

Osobní údaje Provozovatel zpracovává ve svých počítačových systémech, případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů.

Další zpracování osobních údajů může probíhat v rámci údajů zadaných při recenzích apod., pečlivě si proto prosím přečtěte jejich pravidla.

Pro výkon svých práv mohou Poptávající a Dodavatelé využít e-mailový kontakt info@aaapoptavka.cz .

5. Osobní údaje Poptávajících budou předány Dodavatelům v rámci běžné funkčnosti služby popsané výše. K osobním údajům jak Poptávajících, tak Dodavatelů mohou dále získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro Provozovatele vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro Provozovatele rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé záložních serverů a datových záloh, (iv) právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři Provozovatele a (v) osoby poskytující benefity uživatelům serveru. Údajů dlužníků mohou být také předávány osobám zajišťujícím pro Provozovatele vymáhání pohledávek či pojišťovací společnosti zajišťující pojištění pohledávek.

6. Vaše práva. Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné; pokud nám ovšem nebudou některé údaje poskytnuty, nebudeme schopní Vám službu poskytnout. Služba není určena osobám mladším 18 let.

Poučení pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Objednavatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dále může udělit souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na elektronickou adresu objednavatele a se zasíláním jiných obchodních sdělení na elektronickou adresu objednavatele.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.