Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky produktu AAA Poptávka (dále také jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností AAA poptávka s.r.o., se sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílC, vložka 298778 (dále jen „Provozovatel“) a uživateli (zejména poptávajícími nebo dodavateli) poptávkového serveru www.aaapoptavka.cz (dále jen „Server“).

1. Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“), možnost registrovat se do systému AAApoptávka.cz a zvolit si tarif pro využívání zpoplatněných služeb. Dodavatel si může vybrat plnění dle následující nabídky:

 • Balíček POPTÁVKY
 • Balíček ZAKÁZKY
 • Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY
 • prezentaci Dodavatele formou reklamních formátů na Serveru nebo u Provozovatele

Server dále umožňuje poptávajícímu subjektu (fyzická nebo právnická osoba, která poptává zboží nebo služby, dále jen „Poptávající“ a hledá pro svou poptávku vhodného Dodavatele) zadat svou poptávku do systému, a to ZCELA ZDARMA. Tato poptávka bude po zkontrolování administrátorem Serveru rozeslána vhodným Dodavatelům a Poptávající tak získá nabídky od těchto dodavatelů. Bližší podmínky této služby jsou popsány v bodě 14 těchto Podmínek.

2. Pravidla pro registraci Dodavatele

2.1 Registrace Dodavatele bude provedena:

 • vyplněním registračního formuláře na webu AAApoptavka.cz a zvolením si příslušného tarifu služeb
 • telefonicky na kontaktním čísle uvedeném na webu Serveru
 • vyplněním registračního formuláře na některém z ostatních serverů Provozovatele

2.2 Dodavatel je při registraci povinen řádně a pravdivě uvést povinné údaje o sobě (název subjektu, kontaktní adresa, identifikační číslo, kontaktní osoba apod.). Provedením registrace Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím potvrzuje, že se seznámil s obsahem internetové stránky www.aaapoptavka.cz a s principem fungování těchto služeb a že s nimi bez výhrad souhlasí. V době registrace musí mít Dodavatel identifikační číslo IČ platné (dle obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku) a aktivní (nemá ukončenou nebo přerušenou činnost).

2.3 Dodavatel si pro registraci do systému sám vybírá službu ve formě tarifních balíčků. Při registraci si sám volí obory, které odpovídají oboru jeho činnosti. Dodavatel vyplněním registrace a odesláním objednávky uzavírá smlouvu s Provozovatelem. Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů a služeb může být pověřeným pracovníkem Provozovatele upraven a Dodavateli zaslán k autorizaci. Pokud autorizaci neprovede bez zbytečného odkladu, případně, pokud Provozovatel stanoví pro autorizaci lhůtu, pak v této lhůtě, považuje se popis produktů a služeb navržený Provozovatelem za odsouhlasený. Dodavatel souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu Dodavatelů na Serveru a mohou být zobrazeny v dalších firemních katalozích Provozovatele, zejména katalogu AAAdodavatel.cz a dalších oborových katalozích Provozovatele.

2.4 Dodavatel je povinen informovat Provozovatele o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Dodavatele.

2.5 Dodavatel, kterému Provozovatel poskytl přístup do svého on-line rozhraní, se zavazuje nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní, chránit údaje o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat on-line rozhraní pro jiné účely, než účely podle uzavřené smlouvy s Provozovatelem. Dodavatel je povinen oznámit Provozovateli každé podezření na zneužití údajů uložených v systémech Provozovatele a to bez zbytečného odkladu. Provozovatel může v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní Dodavateli odebrat, omezit jej či změnit jeho heslo. Bude-li se tato situace zneužití údajů opakovat, bude Dodavateli služba Provozovatelem Serveru zrušena bez náhrady.

2.6 Dodavatel může využít službu pouze pro účely, k nimž je určena. Dodavatel není oprávněn využívat službu jiným způsobem, zejména za účelem monitoringu počtu poptávek či veřejných zakázek, sbírání kontaktů a jejich použití jinak než k zaslání nabídky Poptávajícímu, k účelům konkurenčním vůči službě Provozovatele, k porušování právních předpisů anebo dobrých mravů, k jinému vytěžování databáze než pro svoje osobní účely, dalšímu šíření poptávek či jiných částí databáze Serveru a k jiným závadným účelům. Dodavatel není oprávněn zasílat Poptávajícím bez jejich souhlasu nevyžádaná obchodní sdělení, ledaže by to umožňovaly právní předpisy. V případě porušení těchto podmínek může Provozovatel okamžitě ukončit registraci Dodavatele a ostatní placené i neplacené služby. Dodavateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz za placené služby. Dodavatel odpovídá za to, že údaje Poptávajících, které mu budou předány, budou jím jako správcem zpracovávány v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů a důvěrných tajemství. Dodavatel nebude zpracovávat osobní údaje mimo území EU, ledaže takové zpracování bude výslovně připuštěno právními předpisy.

2.7 Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na Serveru nebo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci Dodavatele, či přerušit či omezit poskytování služby Dodavateli, který:

 • uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
 • se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Poptávajících (zejména monitoring počtu poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům)
 • nesplňuje tyto Podmínky, zejména pravidla pro registraci Dodavatele a práva a povinnosti Dodavatele
 • by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele
 • porušuje tyto Podmínky nebo existuje podezření, že je porušuje.

V takovém případě má Provozovatel právo smluvní vztah s Dodavatelem okamžitě ukončit a Dodavatel nemá nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.

3. Aktivace služby, fakturace a platební podmínky

3.1 Po vyplnění registračního formuláře obdrží Dodavatel od Provozovatele přístupové údaje do administračního rozhraní AAApoptávka.cz na e-mail, který uvedl při registraci. Aktivace služby proběhne neprodleně po registraci. Současně s aktivací služby je Dodavateli zaslán daňový doklad – faktura, a to na základě telefonického souhlasu s využíváním služby, popř. registrace a vybrání si příslušného tarifu dle aktuálního ceníku služby. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení faktury Dodavateli. Dodavatel je oprávněn ve lhůtě dvou kalendářních dnů od data uzavření smlouvy (zadání objednávky) od této smlouvy odstoupit, v takovém případě je však Dodavatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z ceny Dodavatelem objednané služby. Po uhrazení bude Dodavateli poslán řádný daňový doklad na korespondenční adresu Dodavatele.

O aktivaci a deaktivaci je Dodavateli zaslán informační e-mail na údaje uvedené v registraci.

V případě prodlení s úhradou faktury může být služba blokována a firemní údaje Dodavatele mohou být předány třetí straně za účelem vymáhání předmětné pohledávky.

Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky Provozovatele na platbu ceny za služby nedotčeny (tzn. Provozovateli náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 % ceny). Stejné platí pro případ, kdy Provozovatel odmítne realizovat službu z důvodu neuhrazení závazků Dodavatele.

V případě nedodání podkladů či pozdního dodání podkladů objednané inzerce si Provozovatel vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

Prodloužení služby

Službu lze prodloužit kdykoliv během využívání služby nebo v okamžiku ukončení. Objedná-li Dodavatel z webu prodloužení služby nebo jakoukoli jinou službu, nebo mu bude nabídnuto prodloužení prostřednictvím telefonického hovoru s Provozovatelem na základě jeho souhlasu, vzniká (prodlužuje se) smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem. Služba je aktivována v závislosti na zvoleném období u příslušného tarifu. V případě prodloužení před skončením doby platnosti služby je Dodavateli služba aktivována o další objednané období.

Zrušení účtu

Pro zrušení účtu kontaktujte operátory Serveru.

4. Garance

4.1 Garance výměny služby

Novým Dodavatelům, kteří se registrují pro služby AAApoptávka.cz od 1.1.2020 garantuje Provozovatel výměnu služby zdarma, pokud byla tato garance součástí uzavřené smlouvy po telefonu. Výměna služby je možná maximálně do konce 3 měsíce plnění dané služby a to pouze 1x. Výměna služby probíhá na vyžádání Dodavatele z portfololia služeb Provozovatele (Zasílání poptávek, Zasílání veřejných zakázek, prezentace v katalogu apod.). Délka plnění služby není výměnou služby dotčena.

4.2 Garance získání zakázky

Garance získání zakázky platí pouze pro Dodavatele služby POPTÁVKY uzavírající objednávku na službu v období od 1.1.2024 do 31.12.2024, a to pouze za předpokladu, že tato garance získání zakázky byla součástí uzavřené smlouvy po telefonu a příslušná faktura byla uhrazena v době její splatnosti.

Provozovatel vrátí Dodavateli na jeho vyžádání a dle sjednání 100% nebo 50% výši registračního poplatku v případě, že prostřednictvím služby POPTÁVKY nezíská žádného zákazníka. Garanci získání zakázky lze uplatnit pouze na službu POPTÁVKY, v případě jiného balíčku služeb lze garanci uplatnit pouze na část registračního poplatku ve výši ceny služby POPTÁVKY.

Pro uplatnění garance získaní zákazky je Dodavatel povinen dodržet nasledující postup:

 • Uhradit faktúru služby, ke které se Garance vztahuje, do splatnosti dohodnuté při objednávce služby.
 • Poslat na e-mail garance@aaapoptavka.cz Provozovateli informaci o nezrealizovaní zakázky v období 5-6. měsíce plnění služby.
 • Požádat o uplatnění Garanci získání zakázky po skončení platnosti služby a to nejpozději do 3 dnů od daného data.
 • Odeslat Čestné prohlášení (je posíláno k vyplnění Provozovatelem) o skutečnosti, že nebyla získána minimálně 1 zakázka nejpozději do 3 dnů od data, kdy byl e-mail s čestným prohlášením ze strany Provozovatele odeslán na emailovou adresu Dodavatele. V případě nedodání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení ve stanovené lhůtě nárok na navrácení registračního poplatku nebo prodloužení služby zdarma zaniká. V případě kladného posouzení žádosti po doručení čestného prohlášení, je na e-mailovou adresu Dodavatele odeslán Opravný daňový doklad (dále jen ODD). Podepsaný ODD s doplněným bankovním číslem účtu pro zaslání refundované částky je nutné odeslat do 3 dnů od chvíle, kdy byl e-mail s ODD ze strany Provozovatele odeslán. Až po jeho doručení zpět Provozovateli je částka převedena na uvedený bankovní účet.

5. Práva a povinnosti balíčku POPTÁVKY

Balíček POPTÁVKY lze objednat samoobslužně na www.aaapoptavka.cz, písemně nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb. K objednání balíčku POPTÁVKY je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem.

5.1. Aktivací balíčku POPTÁVKY získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček POPTÁVKY obsahuje:

 • Zasílání poptávek od soukromých a firemních subjektů s kontakty na základě nastavení až 12 kategorií k zasílání na e-mail.
 • Firemní zápis do katalogu dodavatelů na AAApoptávka.cz a AAAdodavatel.cz
 • Online podporu
 • Přístup do služby Smlouvy ke stažení zdarma provozované společností LEGITO, přičemž platí, že služba je zajišťována třetí osobou a Provozovatel nijak neodpovídá za její kvalitu a řádné plnění. Poskytování této služby není zaručeno

5.2 Balíček POPTÁVKY má omezení na 30 zobrazení kontaktů na Poptávající za posledních 48 hodin na webu aaapoptávka.cz. Provozovatel má právo svým rozhodnutím počet zobrazení zvýšit na jím určenou dobu. Rozšíření je součástí balíčků POPTÁVKY + ZAKÁZKY. Dodavatel má právo zvolit si u balíčku POPTÁVKY 1 e-mail, na který mu budou ze serveru posílány nové poptávky.

5.3 Balíček POPTÁVKY má platnost 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele.

6. Práva a povinnosti pro balíček ZAKÁZKY

Balíček ZAKÁZKY lze objednat  písemně, samoobslužně na www.aaapoptavka.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb, který je dostupný na www.aaapoptavka.cz. Objednáním balíčku ZAKÁZKY je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem.

6.1. Aktivací balíčku ZAKÁZKY získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček obsahuje:

 • Zasílání veřejných zakázek s kontakty na zadavatele na základě nastavení až 12 kategorií k zasílání na e-mail.
 • Firemní zápis do katalogu dodavatelů na AAApoptávka.cz
 • Online podpora
 • Přístup do služby Smlouvy ke stažení zdarma provozované společností LEGITO, přičemž platí, že tato služba je zajišťována třetí osobou a Provozovatel nijak neodpovídá za její kvalitu a řádné plnění. Poskytování této služby není zaručeno.

6.2 Balíček ZAKÁZKY má omezení na 30 zobrazení kontaktů u veřejných zakázek za posledních 48 hodin na webu  www.aaapoptavka.cz. Provozovatel má právo počet zobrazení zvýšit na jím určenou dobu. Rozšíření je součástí balíčků POPTÁVKY + ZAKÁZKY. Dodavatel má právo zvolit si 1 e-mail, na který mu budou ze serveru posílány nové veřejné zakázky.

6.3 Balíček ZAKÁZKY má platnost 6 měsíců, 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele.

7. Práva a povinnosti pro balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY

7.1. Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY lze objednat písemně, samoobslužně na www.aaapoptavka.cz nebo prostřednictvím telefonního hovoru za cenu dle aktuálního Ceníku služeb. Objednáním balíčku POPTÁVKY + ZAKÁZKY je nutné být zaregistrován v systému jako Dodavatel. Objednáním služby vzniká smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem.

7.2. Aktivací balíčku POPTÁVKY + ZAKÁZKY získává Dodavatel možnost využívat služby v rámci zvoleného balíčku. Balíček obsahuje:

 • Zasílání poptávek od soukromých a firemních subjektů s kontakty na základě rozšířeného nastavení až 30 kategorií k zasílání na e-mail.
 • Zasílání veřejných zakázek s kontakty na zadavatele na základě rozšířeného nastavení až 30 kategorií k zasílání na e-mail.
 • 100 zobrazení kontaktů u poptávek a veřejných zakázek za posledních 48 hodin na webu AAApoptavka.cz
 • 2 nastavitelné e-maily
 • Firemní zápis do katalogu dodavatelů na AAApoptávka.cz a AAAdodavatel.cz
 • Online podpora
 • Přístup do služby Smlouvy ke stažení zdarma provozované společností LEGITO, přičemž platí, že tato služba je zajišťována třetí osobou a Provozovatel nijak neodpovídá za její kvalitu a řádné plnění. Poskytování této služby není zaručeno.

7.3 Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY má rozšířené nastavení až na 100 zobrazení kontaktů u poptávek a veřejných zakázek za posledních 48 hodin. Dodavatel má právo zvolit si 2 e-maily, na které mu budou ze serveru posílány nové poptávky a veřejné zakázky.

7.4 Balíček POPTÁVKY + ZAKÁZKY má platnost 1 rok nebo 2 roky dle zvoleného časového období v objednávce Dodavatele.

8. Obecná pravidla a povinnosti k tarifům služeb

8.1 Provozovatel zprostředkovává kontakt na zadavatele poptávky nebo veřejné zakázky. Nemůže však garantovat, že příslušná poptávka nebo veřejná zakázka bude realizována.

8.2 Provozovatel má právo zasílat Dodavateli poptávky a veřejné zakázky z oborů vybraných Dodavatelem při registraci nebo v nastavení svého uživatelského účtu po přihlášení Dodavatele na Server.

8.3 Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) ani veřejné zakázky obdržené na email nesmí Dodavatel dále upravovat, kopírovat, šířit, vystavovat, zveřejňovat, poskytovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, licencovat, převádět apod. Informace, které Dodavatel na email obdrží, slouží pouze k vytvoření nabídky pro Poptávajícího, zaslání nabídky Poptávajícímu a navázání spolupráce s Poptávajícím. Provozovatel si v takovém případě vyhrazuje právo ihned ukončit registraci Dodavatele a ukončit služby objednané a uhrazené Dodavatelem bez nároku na vrácení peněz.

8.4 Za uhrazenou platbu je považována taková, která je uhrazena v plné výši uvedené ve faktuře na správný účet Provozovatele pod úplným a správným variabilním symbolem uvedeným na faktuře.

8.5 Služba bude aktivována na dobu, na kterou byla služba dle tarifů zakoupena.

8.6 Objednavatelům služeb AAApoptávka.cz je aktivována služba Aktualizace profilu v rámci které probíhá aktualizace kontaktních údajů, tj. e-mail, telefon, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registrech a evidencích veřejné správy (Administrativní registr ekonomických subjektů, Registr živnostenského podnikání apod.) dle platného ceníku služeb. V rámci služby Aktualizuace profilu probíhá dále 1 x týdně aktualizace veřejných hodnocení firmy po celou dobu platnosti služby.

PRAVIDLA PRO REKLAMNÍ FORMÁTY A PREZENTACI DODAVATELE NA SERVERU AAAPOPTÁVKA.CZ

9. Pravidla pro Firemní zápis do katalogu dodavatelů

9.1 Základní zápis do katalogu dodavatelů je prováděn zdarma pro každého platícího zákazníka, který aktivně zadá ve svém profilu obor činnosti. Provozovatel je však oprávněn rozhodnout o tom, že některý zápis nebude zveřejněn. Rozšířený zápis do katalogu dodavatelů je součástí placených tarifů na AAApoptávka.cz. Firemní zápis do katalogu umožňuje Dodavateli umístit profil jeho firmy do katalogu dodavatelů a prezentaci produktů v katalogu produktů na AAApoptávka.cz. Dodavatel má možnost objednat si rozšíření služby Zápisu do katalogu. Tato služba se nazývá Firemní zápis PROFI a lze ji objednat telefonicky nebo e-mailem u Provozovatele. Cena Firemního zápisu PROFI je stanovena částkou v aktuálním ceníku Provozovatele.

9.2 Součástí Firemního zápisu v katalogu dodavatele a Firemního zápisu PROFI je možnost vkládání získaných a schválených referencí od Poptávajících na stránky AAApoptávka.cz. Dodavatel, jenž nevyužívá žádný z tarifů služeb nebo nemá objednaný Firemní zápis PROFI, nemůže zveřejňovat reference na serveru Provozovatele. Údaje Dodavatele mohou být zobrazeny i v dalších firemních katalozích Provozovatele zejména AAAdodavatel.cz.

9.3 Práva a povinnosti Dodavatele u zápisu do katalogu dodavatelů

9.3.1 Dodavatel si volí kategorie pro zařazení Firemního zápisu při registraci do systému a volbě tarifu. Dodavatel souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů může být pověřeným pracovníkem Provozovatele upraven a Dodavateli zaslán k autorizaci. Dodavatel souhlasí, že Firemní zápis se řídí pravidly prezentace Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo Provozovatele podle bodu 12 těchto Podmínek.

9.4 Práva a povinnosti Provozovatele u placeného zápisu do katalogu dodavatele

Provozovatel má povinnost zveřejnit Firemní zápis Dodavatele neprodleně po uhrazení balíčku nebo po uhrazení služby Firemní zápis PROFI, nejpozději však do 3 pracovních dní od úhrady služby. Provozovatel má právo smazat firemní profil dodavatelů podle bodu 2.7 těchto Podmínek. Dodavatel může kdykoliv požádat Provozovatele o smazání jeho Firemního zápisu. V takovém případě Provozovatel smaže Firemní zápis; je však oprávněn podle své volby ponechat v něm základní Dodavatelem jinak zveřejněné kontaktní údaje.

10. Pravidla pro reklamní formát Sponzorovaný odkaz do katalogu dodavatelů/e-mailu

10.1 Sponzorovaný odkaz do katalogu/e-mailu si může objednat Dodavatel ve třech pozicích ve vybraných kategoriích v administraci svého účtu. Sponzorovaný odkaz do katalogu/e-mailu lze objednat pouze v případě, že má Dodavatel aktivovaný balíček služeb nebo aktivní Firemní zápis PROFI.

10.2 Dodavatelé objednáním této Služby berou na vědomí, že od okamžiku potvrzení a odsouhlasení objednávky se uzavírá smlouva mezi Provozovatelem a Dodavatelem. Provozovatel má nárok na úhradu částky za plnění dle zvoleného období v objednávce.

11. Pravidla prezentace Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo Provozovatele

11.1 Provozovatel umožní prezentaci Dodavatele formou reklamních formátů Serveru nebo formou jiných produktů Provozovatele. Grafické a textové podklady autorizuje Dodavatel a musí velikostí a typem souboru odpovídat požadavkům reklamního formátu. Provozovatel si vyhrazuje právo podklady nepřijmout. V případě nedodání reklamních podkladů nebo pozdního dodání podkladů neodpovídá Provozovatel za jakoukoliv škodu.

11.2 Dodavatel je plně odpovědný za obsah reklamy. Dodavatel se zavazuje, že reklama předaná Provozovateli k šíření a podklady pro ni nebudou v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy a že šířením reklamy nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce). Objednatel se zavazuje, že pokud Provozovateli vznikne v důsledku šíření reklamy škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu) v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

12. Pravidla pro zadávání poptávek Poptávajícími

12.1 Těmito pravidly se řídí Poptávající a odesláním poptávky s nimi bez výhrad souhlasí. Poptávka musí mít řádně vyplněné pravdivé kontaktní údaje a popis. Popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Poptávající nesmí do systému vkládat takové poptávky, které nejsou míněny vážně, jež slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži, pro účely, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení vhodného Dodavatele pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s Dodavatelem. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských a mateřských serverech Provozovatele (konkrétně portálů 123dopyt.sk, epoptavka.cz, hlidanizakazek.cz, sledovaniezakazok.sk, aaadopyt.sk, poptavky.cz, mojedopyty.sk, poptavka.cz).

12.2 Osobní údaje Poptávajícího budou poskytnuty Dodavatelům za účelem nabídky Poptávajícímu. Informace uvedené v poptávce mohou být zaslány Dodavatelům na jejich elektronické a jiné adresy. Poptávající souhlasí s tím, že může dostávat na svůj e-mail nabídky od Dodavatelů, tyto nabídky jsou v plné kompetenci jednotlivých Dodavatelů a Provozovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. Korespondence Dodavatele s Poptávajícím probíhající prostřednictvím systému naServeru je ukládána do administračního rozhraní Dodavatele.

Provozovatel je oprávněn provést případnou úpravu obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.

12.3 Provozovatel má právo údaje uvedené Poptávajícím v poptávce založit do systému na Serveru (s uvedením jména a příjmení Poptávajícího), k němuž budou mít přístup Dodavatelé a dále rozeslat poptávku vhodným Dodavatelům. Na Serveru se bude poptávka s kontaktními údaji Poptávajícího zobrazovat ještě po přiměřenou dobu (obvykle 60 dní) po označení poptávky za vyřízenou, aby mohli Dodavatelé případně nabídnout Poptávajícímu doplňkové služby. Poptávající s touto funkčností Serveru a se zasíláním takových nabídek výslovně souhlasí.

12.4 Provozovatel má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Serveru, nerozeslat Dodavatelům a odmítnout poptávky:

 1. které nemají dostatečně vyplněny kontaktní údaje a popis poptávky
 2. za kterými se skrývá reklama, nabídka třetích stran nebo Poptávajícího, či propagace zboží nebo služeb
 3. které zjevně slouží k získání informací o Dodavatelích, zejména monitoring trhu cen a konkurenčního prostředí
 4. které nemají vyplněny pravdivé údaje
 5. které mohou ohrozit dobré jméno Provozovatele nebo jsou nebo mohou být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

Provozovatel tak může učinit i v případě, kdy je podezření na splnění některé z výše uvedených podmínek.

12.5 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky od Dodavatelů, které díky Serveru obdrží Poptávající.

12.6 Provozovatel má právo odmítnout a nerozeslat Dodavatelům poptávky, které jsou nižší cenové kategorie, řádově v jednotkách tis. Kč, např. poptávky po spotřebním zboží, jeden šroubek do auta apod. Provozovatel se snaží, aby poptávky byly věrohodné a zároveň pro Dodavatele atraktivní.

12.7 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v podmínkách, službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny, a to i bez předchozího upozornění.

13. Ochrana osobních údajů

Více k ochraně osobních údajů zde.

14. Ostatní ustanovení

14.1 Jakékoliv reklamní nabídky Provozovatele ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.

14.2 Provozovatel Serveru neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Dodavatele (zejména neobdržení poptávky/veřejné zakázky či chybnými údaji v nich) nezakládají nárok Dodavatele na náhradu škody ani žádný jiný nárok.

14.3 Provozovatel v žádném případě neručí za smluvní vztah mezi Poptávajícími a Dodavateli, jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, kdy může vzniknout škoda Dodavateli nelze vymáhat po Provozovateli Severu. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Dodavatele či vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Dodavatel či Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel Serveru je oprávněn vydat třetí osobě na její žádost kontaktní údaje Dodavatele; současně může Provozovatel na Poptávajícím či Dodavateli vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména Serveru), kterou Poptávající či Dodavatel svým jednáním způsobil. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Serveru, jež mu Dodavatel svým jednáním způsobil.

Provozovatel si vyhrazuje právo při zavedení nových produktů stanovit pro ně odchylné všeobecné obchodní podmínky, technické podmínky anebo ceníky.

14.5 Ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí. Sjednává se prodloužení subjektivní promlčecí lhůty pro pohledávky vzniklé mezi smluvními stranami ze 3 na 4 roky; to neplatí pro pohledávky na náhradu škody. Je-li sjednána smluvní pokuta, nemá toto ujednání vliv na právo příslušné smluvní strany požadovat náhradu škody a to i škody smluvní pokutu přesahující.

14.6 Obě smluvní strany sjednávají, že částka, kterou Provozovatel uhradí Dodavateli na náhradu škody či jiné újmy vzniklé Dodavateli z porušení této smlouvy či jinak v souvislosti s touto smlouvou, je omezena nejvýše na částku, již Provozovatel obdržel od Dodavatele jako úplatu z této smlouvy, a nebude-li příslušná smlouva úplatná, na částku 50,- Kč. Ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb. tím není dotčeno.

14.7 Pokud by u Dodavatele byly dány jakékoliv důvody, jež by mohly založit zákonné ručení či jinou odpovědnost Provozovatele za daňové povinnosti Dodavatele, je Dodavatel povinen o takových skutečnostech Provozovatele bezodkladně písemně informovat.

14.8 Smluvní strany výslovně ujednávají, že Provozovatel je oprávněn odmítnout plnění podle uzavřené smlouvy i pro případ, kdy Dodavatel bude v prodlení se splněním svého jiného závazku (vzniklého z jiného právního důvodu) vůči Provozovateli.

14.9 Dodavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s Provozovatelem ho neopravňuje k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu Provozovatele nebo jiným obdobným způsobem.

14.10 Provozovatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Dodavatele opakovaně či hrubým způsobem v rozporu s Podmínkami, zákonem či dobrými mravy. Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi; možnost sjednání doby, po kterou není možné smlouvy vypovědět, není tímto ujednáním dotčena.

14.11 Provozovatel má právo v případě neplacené služby rozsah poskytovaných služeb kdykoliv omezit, službu přerušit či ji zrušit, aniž by o tom informoval Poptávající či Dodavatele.

14.12 K řádné funkčnosti služeb poskytovaných na serveru www.aaapoptavka.cz je třeba povolit používání cookies alespoň tzv. cookies první strany. Pro cookies platí dále obecné zásady Provozovatele pro nakládání s osobními údaji.

14.13 Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Provozovatelem se řídí českým právem s vyloučením norem kolizních.

14.14 Plnění povinností podle zákona č. 340/2015 Sb. Dodavatel se zavazuje na své náklady a nebezpečí řádně a v zákonem stanovených lhůtách splnit povinnosti týkající se uzavřené smlouvy stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), bude-li se tento zákon v daném případě aplikovat. V případě, že tento zákon umožňuje vyloučit ze zveřejnění některé části smlouvy či informace, Dodavatel takové části smlouvy či informace ze zveřejnění vyloučí. Dodavatel se zejména zavazuje řádně a včas zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle ZRS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, přitom je povinen zejména:

 1. vytvořit elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu,
 2. vyjmout ze smlouvy informace, které se nesmí (nebo nemusejí) uveřejnit,
 3. správně vyplnit metadata,
 4. zaslat smlouvu k uveřejnění správci registru,
 5. informovat Provozovatele o uveřejnění této smlouvy zasláním potvrzení o uveřejnění smlouvy vygenerovaného správcem registru smluv bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží.

Provozovatel má právo zajistit uveřejnění této smlouvy sám, pokud Dodavatel neuveřejní smlouvu do 15 dnů ode dne jejího uzavření, nebo má-li k tomu jiný rozumný důvod.

Provozovatel má oprávnění požadovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené porušením smluvní povinnosti Dodavatele uveřejnit tuto smlouvu řádně a včas.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení této smlouvy, zejm. tohoto článku, týkající se jejího uveřejnění, jsou oddělitelná od ostatního obsahu této smlouvy, a že případná neúčinnost nebo neplatnost smlouvy z důvodu jejího neuveřejnění nezpůsobuje jejich neúčinnost nebo neplatnost.

Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o tom, zda výše hodnoty předmětu smlouvy je vyšší než 50 000 Kč, se smlouva uveřejní.

Uveřejnění této smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti mlčenlivosti ohledně jejího obsahu.

Nenabude-li tato smlouva účinnosti nebo stane-li se neplatnou v důsledku jejího neuveřejnění, smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost a tento stav zhojit dohodou o narovnání.

Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel je v případě marného uplynutí lhůty stanovené pro zaslání této smlouvy správci registru k uveřejnění podle odstavce 2 oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2018